top of page

ורדה רותם-חלפון

ורדה רותם-חלפון מתגוררת ברחוב המייסדים בבנימינה מאז שנת 2014. חשוב היה לה לגור ברחוב שאוצר בחובו את תולדות המושבה ואת מורשתה.
בעבודותיה ניכר עיסוק מעמיק ומתמיד בנושאים שקרובים ללבה כאן ועכשיו. היא יוצרת סדרות של יצירות שמאפיינות תקופות בחייה. 
בתקופה זו היא מתמקדת בתיאור של ברושים – פעמים כגדר התוחמת מטע חקלאי ובולמת את הרוח, פעמים כעץ בודד. ציוריה מתאפיינים בצבעוניות עזה ואופטימית, בכתמי צבע גדולים, כמי שמנסה לגמוע את החיים.

bottom of page