top of page

רינת קישוני

רינת קישוני, תושבת חדשה באזור, הגיעה לאביאל עם משפחתה בשנת 2016 לאחר שנים רבות של נדודים. החיבור לטבע ולסביבה היה מיידי, לעומת הקשיים שהיו כרוכים בחיבור לקהילה. 
תחושות הניתוק והסגירות באות לידי ביטוי בעבודותיה של האמנית. מופיעים בהם תיאורים מפורטים של פנים הבית, לצד החוץ הצבעוני המרומז, האטום לעתים, שנעשה במשיכות מכחול גסות.

054-2512747 :טלפון

atmotavalina@gmail.com :מייל

www.tavalina.com :אתר

bottom of page