top of page

מרים לוי

מרים לוי, ילידת שוויץ, מתגוררת בזכרון יעקב משנת 1998. מטבע הדברים נושא הזהות המקומית מעסיק אותה מאוד. היא מודעת לתהליך הנפשי הלא-לינארי שהיא עוברת ביחסה למקום, הרצוף במעברים בין תחושות שייכות ותלישות.
"תהליך" הוא מילת מפתח בהבנת מכלול עבודתה של לוי. החומר שעמו היא עובדת הוא שעווה, אשר עוברת תהליכים של המסה וקרישה ומונחת על הקנווס שכבה על גבי שכבה, עד השלמת היצירה המוגמרת.
הניגוד בין חיבור לניתוק בא לידי ביטוי באופן מופשט במפגשים של משטחי הצבע, שכמו מתנגשים זה בזה. יצירותיה של האמנית נראות כמשטחי צבע קסומים, בוהקים ומרצדים בזויות האור השונות.

054-9549182 :טלפון

www.mflevy.com :אתר

bottom of page