top of page

דורון-דרו נול

דורון-דרו נול הגיע לזכרון יעקב מארצות הברית בשנת 2006 ומיד הרגיש את החיבור למקום ברמה רוחנית עמוקה. שש שנים לאחר בואו לכאן מצא בעצמו שוב את מעיינות היצירה והאמנות. הטיולים הרגליים וטיולי האופניים מספקים לו הרבה מקום להשראה.
ברבות מעבודותיו ניכרת נקודת מבטו של עובר אורח המבקר במקום. לעומת זאת, עבודות אחרות מזוהות עם נקודת המבט של ראשוני המתיישבים במקום, שחוו תחושת ראשוניות והגשמה.
הנושאים שאותם נול בוחר לצייר לקוחים משני עולמות הקשורים למקום – מן העבר ומן ההווה – והם מתובלים בפרשנות רוחנית משהו, אופטימית ושמחה. 

bottom of page